اخبار شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

اخبار و اطلاع رسانی

مناقصات و مزایدات

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران منطقه آزاد چابهار /نوبت دوم
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به نمایندگی از شرکت پارک های پتروشیمی افق خلیج فارس و در استای اهداف آینده ­نگری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، درنظر دارد مناقصه احداث پارک­ کود کشاورزی در منطقه آزاد چابهار را به منظور افزایش خود اتکایی کشور در امر تولید داخلی انواع کودهای کشاورزی و ارزش آفرینی در ...
دوشنبه، 27 شهریور 1402 - 08:20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران منطقه پارس/نوبت اول
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به نمایندگی از شرکت پارک های پتروشیمی افق خلیج فارس و در استای اهداف آینده ¬نگری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، درنظر دارد مناقصه احداث پارک زنجیره ارزش گوگرد در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) را به منظور افزایش خود اتکایی کشور در امر تولید داخلی انواع کودهای کشاور...
یکشنبه، 26 شهریور 1402 - 07:50
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران منطقه آزاد چابهار /نوبت اول
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به نمایندگی از شرکت پارک های پتروشیمی افق خلیج فارس و در استای اهداف آینده ­نگری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، درنظر دارد مناقصه احداث پارک­ کود کشاورزی در منطقه آزاد چابهار را به منظور افزایش خود اتکایی کشور در امر تولید داخلی انواع کودهای کشاورزی و ارزش آفرینی در ...
چهارشنبه، 22 شهریور 1402 - 08:17
  آگهی مزایده فروش تعداد ٥٤ دستگاه کانتینر / نوبت دوم
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در نظر دارد تعـداد54 دسـتگاه کانتینـر موجـود منـدرج در اسـناد مزایـده را از طریـق مزایـده عمومـی بـه فروش رسـاند
دوشنبه، 09 مرداد 1402 - 11:02
آگهی مزایده فروش تعداد 54 دستگاه کانتینر
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در نظر دارد تعـداد54 دسـتگاه کانتینـر موجـود منـدرج در اسـناد مزایـده را از طریـق مزایـده عمومـی بـه فروش رسـاند
شنبه، 07 مرداد 1402 - 08:00