X

درباره ما

درباره شرکت

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به منظور اجرای طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی و بهره گیری از تجربیات حاصل از اجرای مراحل مختلف طرح ها، در بهمن ماه ١٣٧٣ به عنوان یک شرکت دولتی تأسیس و در بخش های مختلف تخصصی از جمله مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب، راه اندازی و مدیریت پروژه درحوزه های صنعتی و زیر بنایی ارائه خدمات می نماید. باتوجه به تحقق خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی در سال١٣٩٢، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در قالب یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) به بخش خصوصی واگذار و به عنوان یک شرکت خصوصی، اقدام به بازنگری در راهبرد، چشم انداز و مأموریت خویش نموده و با افزایش توان و مهارت خود موفق گردیده حضور مؤثر خود را در اجرای طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی کشور بیش از پیش گسترش دهد.

اهداف و ماموریت ها

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳت‌های ﻛﻼن ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮو ﺷﻴمی ﺧﻠﻴج ﻓﺎرس و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه اجرای ﭘﺮوژههای ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺘﺮوﺷﻴمی وزﻳﺮﺑﻨﺎیی در ﻛﺸﻮر؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان فنی، داﻧﺶ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻛﺎرآﻣﺪ، ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ازﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﻤﺮاهی ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران و ذی‌ﻧﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪی و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﻪ‌روزﺗﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ، ﺑﺮ آن اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻮدآوری و ارزش‌آﻓﺮﻳنی را ازﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت «ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری عمومی» در ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژههای ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و پتروﺷﻴمی در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧلی، ﻣﻨﻄﻘﻪای وﺟﻬﺎنی ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد. ﻣﺎ ﺑﺮآﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺗﻮاﻧﻤﻨدیﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫای ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳـــﺎزنده و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠمی و ﺗﻔﻜﺮ ﺳــﻴﺴــﺘمی، ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ارزش‌آﻓﺮﻳﻨﻲ ﭘﺎﻳﺪار را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻳﻢ. ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎنی و اﺧﻼقی، ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری، ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی، در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺘﻮازن، ﺷــﻜﻞ دهی ﺳــﺎزﻣﺎن داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨدی ذی ﻧﻔﻌﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارﻳﻢ.

فیلم شرکت

چشم انداز ما پیشرو بازار اجرای پروژه های نفت, گاز و پتروشیمی در ١٠ سال آینده است

دانلود کاتالوگ شرکت
مسئولیت اجتماعی

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در جایگاه پیشرو با افتخار به ایفای مسئولیت اجتماعی با رویکردی متعالی در کسب و کار پرداخته و مجموعه استراتژی ها و سیاست های کلان خود در حوزه های گوناگون مشتریان، سهامداران، کارکنان و جامعه را در چارچوب این نگاه مسئولانه تنظیم نموده است. علاوه بر این همواره خود را عضوی از جامعه دانسته و تلاش می کند با اجرای پروژه های بهبود و مشارکت در عرصه های فرهنگی، آموزشی، بهداشت و درمان، عمرانی، خیریه و بشر دوستانه مشارکت نماید. شرکت با استقرار و پیاده سازی موفق استانداردهای HSE ،ISO 14001 بهداشت- ایمنی و کنترل کاهش آلاینده های زیست محیطی، ایجاد تعادل در کار و زندگی کارکنان و خانواده ها، بهبود شرایط زیستی جامعه محلی، در جهت بهبود کیفیت زندگی جامعه گام بر می دارد.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

مدل ارزيابی و تعالی سازمان های پروژه محور PBOEM

مدل تعالی سازما نهای پروژه محور مدلی است كه قابلیت ارزیابی سازما نهایی كه عملیات آنها را پروژه ها تشکیل می دهند دارد. لذا ارزیابی تمامی سازمان های فعال در پروژه های پتروشیمی
اعم از شركت های كارفرمایی، مشاوران مهندسی، پیمانكاران ساختمان و نصب، سازندگان و مشاوران مدیریت طرح با این مدل امكان پذیر می باشد. این مدل كلیه ابعاد و فرایندهای سازمانی
را با رویكرد ذینفع محوری و مدیریت پروژه 360 درجه می نگرد. هم اكنون در صنعت پتروشیمی بیش از 50 سازمان پروژه محور بر اساس این مدل ارزیابی شده و تعداد زیادی از آنها بر اساس
خروجی های ارزیابی، سیستم های بهبود را در سازمان و فرایندهای سازمانی خود اجرا نموده اند.

چارت سازمانی