ارزیابی تعالی و بلوغ مدیریت پروژه (CPM3)

ارزیابی تعالی و بلوغ مدیریت پروژه (CPM3)

صنایع پتروشیمی ایران از صنایع پیشرو و راهبردی كشور محسوب می گردد. حجم قابل توجه سرمایه گذاری سال های گذشته، پیشتازی در صادرات غیر نفتی، گستره بین المللی همكاری ها و فعالیت ها، مؤثر واقع شدن در رشد و پیشرفت دست اندركاران پروژه ها (مشاوران، پیمانكاران و سازندگان)، همگی شواهدی است كه پذیرش ادعای فوق را آسان می كند. صنایع پتروشیمی با وجود توفیقات گذشته، هیچ گاه از بهبود و ترمیم عملكرد خود غافل نبوده است و همین دغدغه، مأموریت تسهیل و تسریع بهبود عملكرد طراحی و اجرای پروژه های پتروشیمی را بر عهده شركت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی گذاشت که در نهایت، "مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه" در راستای تحقق این مأموریت توسط این شرکت طراحی شده است.

این مدل كه متناسب با ساختار و شرایط پروژه های بزرگ سرمایه ای همچون پروژه های پتروشیمی طراحی شده است، درصدد است ضمن شناسایی چالش ها و زمینه های بهبود پروژه ها، آنها را به رفع این چالش ها و مشكلات ترغیب كند تا از این رهگذر، زمینه دست یابی پروژه ها به سطوح متعالی عملكرد و توانمندی فراهم شود.

این مدل از سال ١٣٨٥ در مدت زمان ٣ سال و براساس ویژگی‎های خاص پروژه ‎های صنایع پتروشیمی طراحی و تاکنون پروژه های مختلف صنعت پتروشیمی را بیش از ١٥٠ بار مورد ارزیابی قرار داده است.