پروژه ها

  

بهسازی و تاسیسات جمع آوری گازهای فلر پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مدیریت اجرای طرح (MC) در طرح بهسازی و تاسیسات جمع آوری گازهای فلر شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس، را بر عهده دارد

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، طرح فوق الذکر را در راستای اجرای دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر جمع آوری و ارسال گازهای مشعل جهت جلوگیری از گازسوزی و صـیانت از محیط زیست، حفظ منافع ملی و تامین خوراک مـورد نیـاز خود به عـنـوان سرمایه  گذار و مجری پروژه های بهسازی و تاسیسات جمع آوری گازهای فلر، در حوزه های عملیاتی مارون، رامشیر، رگ سفید، آغاجاری، پازنان و همچنین بهسازی ایستگاه های بهره برداری میادین گچساران، بی بی حکیمه  و کرنچ . پارسی تعریف و در دستور کار قرار داد.

 

 

بازگشت