پروژه ها

  

طرح احداث بهسازی و تاسیسات جمع آوری گازهای فلر پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس، طـرح فـوق الذکـر را در راسـتای اجـرای دسـتور ریاسـت محتـرم جمهـور مبنـی بـر جمـع آوری و ارسـال گازهـای مشـعل جهـت جلوگیـری از گازسـوزی و صــیانت از محیـط زیسـت، حفـظ منافـع ملـی و تامیـن خـوراک مــورد نیــاز خـود به عـنــوان سـرمایه گـذار و مجـری پـروژه هـای بهسـازی و تاسیسـات جمـع آوری گازهـای فلــر، در حــوزه هــــای عملیاتــی آغاجــاری، مــارون، رگ سفــــید، رامشــــیر، پازنــان و بـی بـی حکــیـــمه تعریـــف و در دســـتور کار دارد. در همـــین راسـتا ایـن شرکــت بــه منظــور مدیریــت بــر اجــرای طــرح مذکــور طــی قــراردادی مدیریــت طــرح (MC )را در سـال 1398 بـه شـرکت مدیریـت توسـعه صنایـع پتروشـیمی واگـذار نمـوده اسـت.

طرح بهسازی وتاسیسات جمع آوری گازهای فلر

شرح

عنوان

شرکت پاالایش گاز بید بلند خلیج فارس

کارفرما

-

صاحب لیسانس پروژه

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

MC مدیریت طرح

1398 مهر

تاریخ شروع طرح

استان های خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس

محل طرح

گازهای مشعل موجود در منطقه

خوراک

گازهای نم زدایی و فشرده شده

محصولات

 

بازگشت