پروژه ها

  

مخازن متمرکز عسلویه


مخازن متمرکز عسلویه
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
--- ذخیره سازی انواع محصولات برق بخار سایر سرویس های جانبی 1/2 --- برگزاری مناقصه و عقد قرارداد

بازگشت