پروژه ها

  

پتروشیمی مرجان


پتروشیمی مرجان
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی مرجان متانول متانول 1650 بخش خصوصی برگزاری مناقصه و عقد قرارداد

بازگشت