پروژه ها

  

پتروشیمی بوشهر


پتروشیمی بوشهر
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی بوشهر بازیابی اتان اتان 900 1393 برگزاری مناقصه و عقد قرارداد

بازگشت