پروژه ها

  

طرح احداث واحد متانول پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس که از شرکت های زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد، اجرای یک واحد متانول در منطقه عسلویه - فاز 2 را برعهده دارد. این شرکت به منظور مدیریت بر اجرای طرح مذکور طی قراردادی مدیریت پیمان (MC) طرح را در سال 1393به شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی واگذار نموده است.


 
طرح احداث واحد متانول پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
کارفرما شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
صاحب  لیسانس طرح شرکت کازاله سوئیس
پیمانکار EP شرکت طراحی و مهندسی صنایع پترویشمی
مدیریت پیمان( MC) شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
تاریخ شروع پروژه 1388
محل طرح منطقه ویژه اقتصادی عسلویه- فاز 2 طرح های پتروشیمی
خوراک گاز طبیعی
محصولات متانول: 5/000 تن در روز
وضعیت طرح در مرحله مهندسی تفصیلی، خرید، ساختمان و نصب
 

بازگشت