پروژه ها

  

واحد آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، مدیریت اجرای طرح (MC) و نظارت کارگاهی پروژه آمونیاک واوره پتروشیمی هنگام در سال 1394 واقع در منطـــقه ویژه اقتصـــادی پـارس (منطقه عسلویه- فاز2)  را بر عهده دارد. این طرح پس از بهره برداری  تولید 726 هزار تن آمونیاک و 1155 تن اوره در سال تولید خواهد کرد.

بازگشت