پروژه ها

  

طرح احداث واحد آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام

شرکت پتروشیمی هنگام که از شرکت های زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد، اجرای واحدهای آمونیاک و اوره را در منطقه عسلویه- فاز2 بر عهده دارد. این شرکت به منظور مدیریت بر اجرای طرح مذکور طی قراردادی مدیریت پیمان (MC) طرح را در سال 1393 به شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی واگذار نموده است. همچنین شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در دوران انجام مهندسی اصولی طرح (قبل از سال 1393) ارائه خدمات فنی و مهندسی و نظارت بر مهندسی اصولی طرح را نیز عهده دار بوده است.


 
طرح احداث واحد آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام
کارفرما شرکت پتروشیمی هنگام
صاحبان دانش فنی

آمونیاک: هالدور تاپسو دانمارک

اوره: سایپم (اسنام پروجتی) ایتالیا

پیمانکار EPCC شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
مدیریت پیمان( MC) شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
تاریخ شروع اجرای طرح 1392
محل طرح منطقه ویژه عسلویه- فاز 2 طرح های پتروشیمی
خوراک گاز طبیعی
محصولات

آمونیاک : 2200 تن در روز

اوره: 3500 تن در روز

وضعیت طرح در مرحله مهندسی تفصیلی، خرید، ساختمان و نصب
 

بازگشت