پروژه ها

  

بارگیری LPG پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی پیمانکار (EP)  طرح  احداث بارگیری LPG با هدف طراحی و تامین تجهیزات سیستم بارگیری و متعلقات آن مربوط به محصول  LPG  تولیدی پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس است. 

بازگشت