پروژه ها

  

بازسازی و نوسازی واحد 800 و مخزن 2001C پتروشیمی بوعلی سینا

پــس از حادثــه آتــش ســوزی مــورخ  95/04/16، دو پــروژه شــامل پــروژه بازســازی واحــد  800 و پـروژه پاکسـازی و تولیـد محصـول جایگزیـن ریفورمیـت، جهـت بازگردانـدن مجتمـع بـه وضعیـت نرمـال تعریـف گردیـد. موضـوع اجـرای پـروژه بازسـازی و نوسـازی واحـد 800 و مخــزن  2001C در ســال 1397بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار شـد.

بازگشت