پروژه ها

  

واحد الفین الماس ماهشهر

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مدیریت طرح (MC) پروژه های" الفین و پلی الفین"  ماهشهر با هدف استفاده از گازهای اتان، بوتان، پروپان و پنتان پلاس مازادپتروشیمی بندر امام، پالایشگاه های بیدبلند و یادآوران به عنوان یکی از مگاپروژه های برنامه ریزی شده کشور را برعهده دارد.

طرح احداث پلی الفین ماهشهر باهدف استفاده از گازهای اتان، بوتان، پروپان و پنتان پلاس مازاد پتروشیمی بندر امام، پالایشگاه­ های بیدبلند و یادآوران به عنوان یکی از مگاپروژه های کشور برنامه ریزی شده است. این پروژه مشتمل بر یک واحد الفین با ظرفیت تولید یک میلیون و 330 هزار تن اتیلن و واحدهای پایین دستی شامل دو واحد پلی اتیلن سنگین (HD)، یک واحد پلی اتیلن سبک خطی (LLD Swing)، یک واحد پلی پروپیلن، و همچنین یک واحد بوتادین است.

بازگشت