پروژه ها

  

تعویض خط لوله های GRPبا لوله های کربن استیل درواحد آبگیرشرکت مبین انرژی خلیج فارس

طــرح احــداث شــرکت مبیــن انــرژی خلیــج فــارس بــه عنــوان بزرگتریــن واحــد یوتیلیتــی متمرکــز در کشــور در ســال 1379 تصویــب و بهــره بــرداری اولیــه از آن در ســال 1385 آغـاز شـده اسـت. در بخـش آبرسـانی، ایـن مجتمـع مسـئولیت تامیـن آب هـای صنعتـی آب دریـا جهـت واحدهـای پتروشـیمی پـارس، جـم، پردیـس، آریاساسـول و زاگـرس را بـر عهـده دارد کــه آب دریــا پــس از افزایــش فشــار بــه عنــوان خنــک کــن توســط خطــوط لولــه GRP بــه مجتمع هــای مذکــور ارســال مــی شــوند. بــا توجــه بــه ایجــاد شکســتگی های متعــدد در خطــوط لولــه GRP ،طوالنــی و ســخت بــودن تعمیــرات ایــن خطــوط و همچنیــن خســارت های مالــی فــراوان بــه مجتمع هــای مصــرف کننــده، تصمیــم بــه تعویــض خطــوط لولــه GRP بــا کربــن اســتیل گرفتــه شــد و مدیریــت طــرح(MC )پــروژه طــی قــراردادی در ســال 1398 بــه شــرکت مدیریــت توســعه واگــذار گردیــد

بازگشت