پروژه ها

  

طرح احداث واحد اتیلن اکساید شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

طـرح احـداث مجتمـع  300هـزار تنـی اتیلـن اکسـاید شـرکت پتروشـیمی اندیمشـک، بـه منظـور تکمیـل زنجیـره ارزش اتیــلن کشـور، اشـتغال آفرینی پایـدار و ایجاد زمینه کسـب و کار و بـه دنبـال افزایـش ظرفیـت تولیـد اتیلـن در عسـلویه و انتقـال بخشـی از اتیلـن مـازاد تولیـدی (حـدود  90هـزار تـن) از مسـیر خـط لولـه اتیلـن غـرب بـه اندیمشـک، بـا مالکیـت شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس تصویـب و در دسـت اجـرا قـرار دارد. موضــوع اجــرای طــرح مذکــور در ســال  1397بــا ابــلاغ مصوبــه هیــأت مدیــره شــرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس بـه شـرکت مدیریـت توسـعه صنایـع پتروشـیمی واگـذار گردیــده اســت

بازگشت