پروژه ها

  

واحد اتیلن اکساید شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مدیریت طرح (MC) پروژه تولید اتیلن اکساید خالص و محصولات پائین دستی در شهرستان اندیمشک استان خوزستان را برعهده دارد

طـرح احـداث مجتمـع 300هـزار تنـی اتیلـن اکسـاید شـرکت پتروشـیمی اندیمشـک، بـه منظـور تکمیـل زنجیـره ارزش اتیــلن کشـور، اشـتغال آفرینی پایـدار و ایجاد زمینه کسـب و کار و بـه دنبـال افزایـش ظرفیـت تولیـد اتیلـن و انتقـال بخشـی از اتیلـن مـازاد تولیـدی (حـدود  90هـزار تـن) از مسـیر خـط لولـه اتیلـن غـرب بـه اندیمشـک، بـا مالکیـت شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس تصویـب و در دسـت اجـرا قـرار دارد.

 

بازگشت