پروژه ها

  

طرح احداث واحد HYCO پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون از شــرکت هــای زیرمجموعــه شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیـج فـارس به‌عنوان اولین تولید کننده ایزوسیانات‌ها در خاورمیانه تنهـا تولیـد کننـده محصـولات اسـتراتژیک و بـا ارزشـی همچـون TDIو MDI در ایــران، مستقر در سایت دو منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر می‌باشد که در سال 1387 راه‌اندازی شد. گازهای کلر، مونوکسید کربن، هیدروژن، تولوئن و اسید نیتریک خوراک این مجتمع عظیم پتروشیمی میباشند و انواع ایزوسیانات‌ها از محصولات انحصاری و اسید کلریدریک و آب ژاول از محصولات فرعی این مجتمع هستند.در این پروژه شرکت مدیریت توسه صنایع پتروشیمی به‌عنوان MC طرح از ابتدای پروژه مشغول به‌کار گردید.

بازگشت