پروژه ها

  

واحد HYCO پتروشیمی کارون

شرکت مدیریت توسه صنایع پتروشیمیمدیریت اجرای طرح (MC) و نظارت کارگاهی پروژه احداث  واحد HYCO " پتروشیمی کارون را درسال 1397در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر برعهده گرفت.

شرکت پتروشیمی کارون به‌عنوان اولین تولید کننده ایزوسیانات‌ها در خاورمیانه تنهـا تولیـد کننـده محصـولات اسـتراتژیک و بـا ارزشـی همچـون TDIو MDI در ایــران، مستقر در سایت دو منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر می‌باشد که در سال 1387 راه‌اندازی شد. گازهای کلر، مونوکسید کربن، هیدروژن، تولوئن و اسید نیتریک خوراک این مجتمع عظیم پتروشیمی میباشند و انواع ایزوسیانات‌ها از محصولات انحصاری و اسید کلریدریک و آب ژاول از محصولات فرعی این مجتمع هستند.

بازگشت