پروژه ها

  

طرح احداث بازیابی گاز ترش فلر و تولید سلفات آمونیوم

در فرآیندهــای شــیرین ســازی واحد هــای 250 ،950 و واحــد جدیــد در حــال احــداث پتروشـیمی نـوری )واحـد 270 ،)گـازهــــای تـرش تولیــدی جهـت سـوزانده شـدن بـه خـط فلـر ارسـال مـی شـوند. بـه منظـور جلوگیـری از هـدر رفـت منابـع، کاهـش آثـار مخـرب زیسـت محیطـی و ارزش افزایـی بیشـتر، پـروژه ای بـه منظـور بازیابـی سـولفور و تولیـد سـولفات آمونیـوم تعریـف شـده اسـت. محـل احـداث ایـن پـروژه در مجتمـع پتروشـیمی نــوری و ظرفیــت تولیــد 244 تــن در روز حاصــل از خــوراک دریافتــی از واحــد هــای فرآینـدی فـوق مـی باشـد.

بازگشت