پروژه ها

  

بازیابی گاز ترش فلر و تولید سلفات آمونیوم پتروشیمی نوری

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مدیریت اجرای طرح (MC) و نظارت کارگاهی پروژه بازیابی گاز ترش فلر و تولید سولفات آمونیوم  که به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع، کاهش آثار مخرب زیست محیطی و ارزش افزایی بیشتر، پروژه ای متشکل از دو واحد شیرین سازی گاز ترش و تولید سولفات آمونیوم ) پتروشیمی نوری تعریف شده، برعهده شرکت است.

در فرایندهای شیرین سازی واحد های 250، 950و واحد جدید در حال احداث پتروشیمی نوری(واحد270 )، گـازهـــای ترش تولیـدی جهت سوزانده شدن به خط فلر ارسال می شوند.محل احداث این پروژه در مجتمع پتروشیمی نوری و ظرفیت تولید 238  تن در روز حاصل از خوراک دریافتی از واحد های فرایندی فوق می باشد.

در فرآیندهــای شــیرین ســازی واحد هــای 250 ،950 و واحــد جدیــد در حــال احــداث پتروشـیمی نـوری )واحـد 270 ،)گـازهــــای تـرش تولیــدی جهـت سـوزانده شـدن بـه خـط فلـر ارسـال مـی شـوند. بـه منظـور جلوگیـری از هـدر رفـت منابـع، کاهـش آثـار مخـرب زیسـت محیطـی و ارزش افزایـی بیشـتر، پـروژه ای بـه منظـور بازیابـی سـولفور و تولیـد سـولفات آمونیـوم تعریـف شـده اسـت. محـل احـداث ایـن پـروژه در مجتمـع پتروشـیمی نــوری و ظرفیــت تولیــد 244 تــن در روز حاصــل از خــوراک دریافتــی از واحــد هــای فرآینـدی فـوق مـی باشـد.

بازگشت