پروژه ها

  

شیرین سازی برش سنگین پتروشیمی نوری

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مدیریت اجرای طرح (MC) و نظارت کارگاهی پروژه شیرین سازی برش سنگین در سال1399 بر عهده گرفت.

 یکی از محصولــات اصــلی پتروشیـمی نـوری ترکیبـات سنـگین  (C10+ Heavy End) می باشد کـه در واحدهـای  100و  200ایـن مجتمـع تولیـد مـی گـردد کـه حـاوی مقادیـر قابـل ملاحظـه ای از سـولفور مـی باشـد. بـه منظـور کاهـش میـزان سـولفور موجـود در  Heavy End تـا حداکثـر  10 ppm وزنـی، پــروژه ای بــا نــام (Heavy End Hydrotreating (unit-270 بــا ظرفیــت شــیرین ســازی  2.020.000تـن در سـال در مجتمـع پتروشـیمی نـوری تعریـف شـد.

بازگشت