پروژه ها

  

پتروشیمی کرمانشاه


پتروشیمی کرمانشاه
شرکت واحد محصولات ظرفیت اسمی (هزار تن در سال) سال راه اندازی محدوده کار
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک و اوره آمونیاک 396 1386 برگزاری مناقصه و عقد قرارداد
اوره 660

بازگشت