info@pidmco.ir   |   2-88304801-021 (98+)
X

پروژه ها

  

طرح احداث واحد های الفین و گوگردزدایی شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در سال 1393 طی قراردادی اقدام به ارائه کمک های فنی، مهندسی و تدارکاتی به
واحدهای الفین ایلام و واحد گوگردزدایی آن نموده است. ایجاد هماهنگی و همسو نمودن عوامل اجرایی پروژه با یکدیگر و فعالیت به عنوان عامل کارفرما و نیز فعالیت به عنوان پیمانکار مدیریت طرح احداث واحدهای الفین و گوگردزدایی شرکت پتروشیمی ایلام به منظور تسریع در روند اجرای طرح، از جمله وظایف شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی طی قرارداد مذکور می باشد.


 
طرح احداث واحد های الفین و گوگردزدایی شرکت پتروشیمی ایلام
کارفرما شرکت پتروشیمی ایلام
صاحب لیسانس

واحد الفین: شرکت STONE & WEBSTER انگلستان

واحد گوگرد زدایی: شرکت AXENS فرانسه

مشاوران مهندسی

واحد الفین: شرکت نارگان

واحد گوگرد زدایی: شرکت EIED

تاریخ شروع طرح

الفین: 1384

گوگردزدایی : 1394

محل طرح ایلام، چوار( 18 کیلومتری شمال غربی ایلام)
خوراک

واحد الفین: C2, +C3+ و +C5 از پالایشگاه ایلام و بوتن-1 از پتروشیمی جم

واحد گوگردزدایی: C3+ و C5 + از پالایشگاه ایلام

محصولات

واحد الفین اتیلن (گرید پلیمر): 450/000 تن در سال

پروپیلن(گرید شیمیایی): 107/000 تن در سال و گرید پلیمر 18/000 تن در سال

هیدروژن: 500 تن در سال

بنزین پیرولیز : 132/000 تن در سال

گاز سوخت(محصولات جانبی): 200/000 تن در سال

واحد گوگردزدایی: C3+ و C5 + سولفورزدایی شده، گوگرد جامد دانه بندی شده

وضعیت طرح مهندسی، خرید، ساختمان و نصب
 

بازگشت