مدیریت طرح (MC)

خانه /اجرای پروژه ها/مدیریت طرح (MC)

مدیریت طرح (MC)

•تهیه اسناد مناقصه EPC و انجام فرآیند جذب پیمانکاران طرح
•برنامه ریزی فنی، اجرایی و مالی پروژه با در نظر گرفتن ریسک ها و محدودیت های متحمل طرح
•مدیریت مهندسی
•مدیریت تامین و تدارکات پروژه
•مدیریت قراردادهای پیمانکاران، سازندگان، مشاوران تا مرحله اختتام
•مدیریت اجرای طرح شامل بخش های ساختمانی، نصب تجهیزات، مدیریت فصول مشترک و ...
•مدیریت فرآیند راه اندازی
•مدیریت تحویل طرح به بهره بردار
•مدیریت اختتام قراردادها و دعاوی طرح

 

ارزش پیشنهادی مدیریت طرح
•پیش بینی و مدیریت ریسک مراحل مختلف طرح بر اساس دانش و تجربه طرح های گذشته
•پشتیبانی تامین تجهیزات داخلی و خارجی در شرایط محدودیت های خارجی
•ارایه راهکار جهت رفع محدودیت های اثرگذار بر اجرای طرح
•مدیریت بهینه فصول مشترک طرح با در نظر گرفتن اثر بلند مدت
•ایجاد مستندسازی در مراحل مختلف طرح جهت تسهیل فرآیند دعاوی و اختتام قراردادها
•ارزیابی مستمر عملکرد پیمانکاران، مشاوران و سازندگان طرح در طول اجرا، متناسب با اهداف کارفرما
•در نظر گرفتن الزامات و محدودیت های تامین مالی پروژه در مدیریت اجرای طرح ها و ارایه راهکار