مدیریت طرح (MC)

 •  
 • خدمات مدیریت طرح
 •  
 • تهیه اسناد مناقصه EPC و انجام فرآیند جذب پیمانکاران طرح

برنامه ریزی فنی، اجرایی و مالی پروژه با در نظر گرفتن ریسک ها

مدیریت مهندسی، تامین و تدارکات پروژه

 • مدیریت قراردادهای پیمانکاران، سازندگان، مشاوران تا انتهای پروژه
 • مدیریت اجرای طرح شامل بخش های ساختمانی، نصب تجهیزات، مدیریت فصول مشترک و ...
 • مدیریت فرآیند راه اندازی، تحویل طرح به بهره بردار،اختتام قراردادهاو دعاوی

 

 • ارزش پیشنهادی مدیریت طرح
 •  
 • پشتیبانی تامین تجهیزات داخلی و خارجی در شرایط محدودیت های خارجی
 • مستندسازی درمراحل مختلف طرح جهت تسهیل فرآیند دعاوی و اختتام قراردادها
 • ارزیابی مستمر عملکرد پیمانکاران، مشاوران و سازندگان طرح در طول اجرا، متناسب با اهداف کارفرما
 • پیش بینی مدیریت ریسک مراحل مختلف و در نظر گرفتن الزامات و محدودیت های تامین مالی پروژه و ارایه راهکار