تدارکات و تامین کالا

•تهیه برنامه یکپارچه تامین کالا و تجهیزات پروژه شامل تهیه اسناد مناقصه و سفارشات خرید، پیش بینی مسیر بحرانی پروژه ها، ماتریس ردیابی
الزامات، ریسک و عوامل محیطی، فرآیند نظارت بر عملکرد قرارداد، پیگیری مراحل ساخت و حمل و تحویل کالا به سایت.
•شناسایی و به روز رسانی لیست سازندگان و تأمین کنندگان کالا و تجهیزات با اولویت استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی.
•رعایت کامل ضوابط ارزیابی و استفاده از معیارهای مناسب در سنجش و رتبه بندی پیشنهادات مناقصه گران.
•برقراری و کنترل رویه های مدیریت کیفیت شامل بازرسی مواد اولیه و حین ساخت و تحویل و اختتام سفارش خرید.

 

ارزش پیشنهادی خدمات تامین تجهیزات
•پایش مستمر منابع، کنترل و نظارت مؤثر بر ساخت و حمل
•مدیریت هزینه های تامین از طریق صرفه جویی ناشی از قیاس
•تامین تجهیزات و متریال خاص با در نظر گرفتن محدودیت ها
•اطمینان از کیفیت عملکردی تجهیزات و کالای پروژه