مدیریت اجرایی طرح

خانه /اجرای پروژه ها/مدیریت اجرایی طرح

مدیریت اجرایی طرح

در خدمات مجری طرح شرکت مدیریت توسعه به نمایندگی از کارفرما کلیه خدمات اجرای طرح را با عقد قرارداد با
پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و با پذیرش کلیه مسئولیت های اجرایی و فنی به انجام می رساند. مسئولیت تامین
مالی طرح بر عهده کارفرما می باشد. این نوع از همکاری شامل خدمات زیر علاوه بر مدیریت طرح ) MC ( می باشد.
•همکاری در فاز توسعه پروژه شامل مدیریت مطالعات امکان سنجی، اخذ مجوزات، تامین زمین، قرارداد
خوراک و ...
•مدیریت مهندسی پایه طرح
•برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با مشاوران، پیمانکاران و سازندگان به نیابت از کارفرما
•انجام مهندسی، تامین، اجرا و راه اندازی پروژه با شبکه مشاوران، پیمانکاران و سازندگان طرف قرارداد
و به نمایندگی کارفرما
•مدیریت تشکیل دارایی های طرح در ساختار مورد نظر کارفرما
•همکاری با سازمان های موثر در تامین مالی طرح از ابتدای فاز توسعه تا اختتام پروژه
•اختتام قراردادها و دعاوی فنی و اجرایی طرح به نیابت از کارفرما


ارزش پیشنهادی مجری طرح
•پذیرش و مدیریت کلیه ریسک های اجرایی و فنی طرح توسط مجری
•بهره مندی از دانش و تجربه اندوخته مجری طرح
•مسئولیت کامل مجری طرح در مدیریت دعاوی فنی و اجرایی
•عدم اشتغال کارفرما در فعالیت ها و مشکلات روزمره اجرایی و فنی طرح
•مدیریت بهینه هزینه های طرح با اتکا بر تجارب طرح های گذشته