مدیریت اجرایی طرح

خدمات مجری طرح

در خدمات مجری طرح شرکت مدیریت توسعه به نمایندگی از کارفرما کلیه خدمات اجرای طرح را با عقد قرارداد با پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و با پذیرش کلیه مسئولیتهای اجرایی و فنی به انجام می رساند. مسئولیت تامین مالی طرح بر عهده کارفرما میباشد. شامل خدمات زیر علاوه بر مدیریت طرح (MC) میباشد. همکاری در فاز توسعه پروژه شامل مدیریت مطالعات امکان سنجی، اخذ مجوزات، تامین زمین، قرارداد خوراک و ...

ارزش پیشنهادی مجری طرح

پذیرش و مدیریت کلیه ریسک های اجرایی و فنی طرح توسط مجری

بهره مندی از دانش و تجربه اندوخته مجری طرح

مسئولیت کامل مجری طرح در مدیریت دعاوی فنی و اجرایی

عدم اشتغال کارفرما در فعالیت ها و مشکلات روزمره اجرایی و فنی طرح

مدیریت بهینه هزینه های طرح با اتکا بر تجارب طرح های گذشته