شماره: 44
1398/04/25
مجمع عمومی سال 98 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
مجمع عمومی سال 98 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

مجمع عمومی سال 98 شرکت مدیریت توسعه با حضور مدیران مالی سرمایه گذاری و مجامع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، حسابرسان مستقل، مدیرعامل و هیئت مدیره و نیز مسئولین شرکت برگزار گردید.

مجمع عمومی سال 98 شرکت مدیریت توسعه با حضور مدیران مالی سرمایه گذاری و مجامع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، حسابرسان مستقل، مدیرعامل، هیئت مدیره و نیز مسئولین شرکت در ساعت 9 صبح مورخ 24/04/98 در سالن کنفرانس هلدینگ خلیج فارس جهت ارائه گزارش عملکرد شرکت برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©