شماره: 35
1397/12/22
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (مناقصه گزار) در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران را به شرح فایل پیوست از طریق پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات در سایت Pidmco.ir بخش مزایده و مناقصات برگزار نماید.

حق انتشار محفوظ است ©